Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spółka AC Marca chce towarzyszyć swoim klientom w codziennym życiu, odpowiadając na ich potrzeby i starając się je przewidywać, mając na celu polepszanie jakości ich życia za pośrednictwem naszych produktów i usług.

 

Na mocy naszej Polityki prywatności jesteśmy zobowiązani do zapewniania ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Tym samym dążymy do wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu środków bezpieczeństwa, które zapewnią naszym użytkownikom większą ochronę ich danych osobowych.

 

Poniżej znajduje się treść naszej Polityki prywatności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (w dalszej części nazywanym „RODO”).

 

Barcelona (Hiszpania), 15 marca 2021 r.

Grupa AC Marca, S.L.

Treść

1. Administrator danych

Tożsamość: GRUPA AC MARCA S.L.

Adres pocztowy: Av. Carrilet, 293-299. 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Nr telefonu: +34 93 260 68 00

Adres e-mail: dpo@acmarca.com

Kontrolę nad danymi osobowymi będzie sprawować GRUPA AC MARCA, S.L. z numerem identyfikacji podatkowej B-61 711 503 z siedzibą pod adresem: Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania, która jest spółką dominującą grupy przedsiębiorstw AC MARCA.

Nazwa AC Marca oznacza zarówno GRUPĘ AC MARCA, S.L., jak również każdą firmę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez grupę. W Hiszpanii grupa działa za pośrednictwem poniższych podmiotów:

 • AC MARCA HOME CARE, S.A.
 • AC MARCA ADHESIVES, S.A.
 • AC MARCA PERSONAL CARE, S.L.
 • LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
 • AC MARCA BRANDS, S.L.

W związku z powyższym Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmy należące do grupy AC Marca w związku z ich produktami i usługami.

2. Dane zbierane przez spółkę AC Marca

Zbieranie danych odbywa się w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług na rzecz naszych użytkowników.

Zbieranie danych odbywa się na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane bezpośrednio przez użytkownika: na przykład, dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail itp.) przekazane w celu uzyskania informacji.
 2. Dane uzyskane za pośrednictwem korzystania z naszych usług: możemy zbierać dane użytkowników dotyczące usług, z których korzysta i sposobu korzystania z nich, na przykład podczas przeglądania serwisu internetowego któregoś z naszych produktów, lub sposobu interakcji z naszymi treściami. Dane te obejmują:
 • Dane w logach: za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nasz serwis internetowy, istnieje możliwość, że będziemy automatycznie uzyskiwali i zachowywali określone informacje w logach serwera. Wszystkie tego typu informacje są zapisywane w dzienniku aktywności należycie zarejestrowanego serwera, co umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu wygenerowania wyłącznie danych statystycznych, na podstawie których można uzyskać następujące informacje: liczba wyświetleń stron, liczba odwiedzin serwisu internetowego, kolejność wizyt, miejsce, z którego uzyskano dostęp itp. Dane te mogą obejmować:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej usługi (na przykład wyszukiwane frazy).

Adres IP (adres IP jest numerem automatycznie przypisywanym do komputera w momencie łączenia się z Internetem).

Informacje dotyczące urządzenia, takie jak, błędy, działanie systemu, ustawienia sprzętu, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania i adres URL strony odsyłającej.

 • Pliki cookie i dziennik aktywności: mając na celu świadczenie usług pomiarowych, spółka AC Marca może korzystać z ciasteczek w trakcie przeglądania serwisów internetowych przez użytkownika. Pliki cookie to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer internetowy, których celem jest rejestrowanie aktywności użytkownika w trakcie przeglądania serwisów. Przestrzegamy postanowień zawartych w naszej Zásady používania súborov cookies.

3. Cel przetwarzania

Dane zbierane za pośrednictwem naszych usług są wykorzystywane do świadczenia, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług, opracowywania nowych usług oraz zapewniania ochrony naszym użytkownikom i spółce AC Marca.

 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO informujemy użytkownika, że zaznaczając pole zgody na warunki prawne, tym samym wyraźnie, dobrowolnie i jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę AC Marca dla celów określonych w każdym przypadku w zależności od różnych kanałów gromadzenia danych, z których korzystamy. Wspomniane cele mogą obejmować poniższe:

 

 1. Zarządzanie losowaniami nagród i promocjami każdego z naszych produktów.
 2. Wysyłanie biuletynów i promocji zawierających reklamy spółek i marek AC Marca.
 3. Wysyłanie produktów nabytych za pośrednictwem kuponu i promocji.
 4. Wysyłanie komunikatów handlowych o charakterze reklamowym za pośrednictwem e-maila, faksu, wiadomość SMS, MMS, grup społecznościowych lub innych środków elektronicznych lub fizycznych, które są dostępne obecnie lub będą dostępne w przyszłości i które umożliwiają komunikację. Tego typu komunikaty handlowe będą dotyczyły produktów lub usług oferowanych przez spółkę AC Marca i jej kontrahentów oraz partnerów, z którymi zawarła jakieś porozumienie dotyczące promocji handlowej wśród klientów.
  • Działania reklamowe i z zakresu pozyskiwania klientów z wykorzystaniem różnych środków i kanałów komunikacyjnych dotyczące własnych produktów i usług.
  • Działania reklamowe i z zakresu pozyskiwania klientów z wykorzystaniem różnych środków i kanałów komunikacyjnych dotyczące produktów i usług stron trzecich z różnych sektorów przemysłu, co może oznaczać przekazywanie danych osobowych wspomnianym stronom trzecim.
 5. Przeprowadzanie badań statystycznych.
 6. Przetwarzanie zamówień, zgłoszeń lub innego typu próśb realizowanych przez użytkownika za pośrednictwem dowolnego sposobu kontaktu dostępnego użytkownikowi w serwisie internetowym spółki.
 7. Wysyłanie biuletynu informacyjnego z serwisu internetowego.
 8. Opracowywanie profili dla celów reklamowych i pozyskiwania klientów.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna lub uprawomocnienie przetwarzania danych osobowych opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika na rzecz spółki AC Marca dla wspomnianych celów.

5. Przekazywanie danych

Dane użytkownika będą przekazywane pozostałym spółkom z grupy AC Marca i mogą zostać udostępnione, jeśli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne dla celu, dla którego zostały zgromadzone, przestrzegając przez cały czas ograniczenia dotyczącego przechowywania danych, lub do czasu aż użytkownik zwróci się o ich usunięcie oraz zawsze przez okres konieczny do spełnienia zobowiązań prawnych.

7. Środki bezpieczeństwa i kontrola dostępu

AC Marca wdrożyła wszystkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych osobowych jak również, mające na celu zapobieganie utracie, zmianie i/lub dostępowi przez nieupoważnione strony trzecie.

 

Serwis internetowy korzysta z technicznych środków ochrony informacji powszechnie przyjętych przez branżę, takich jak firewalle, procedury kontroli dostępu i mechanizmy szyfrowania, których celem jest zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do danych.

 

Aby osiągnąć powyższe cele, użytkownik/klient zgadza się, aby spółka AC Marca uzyskiwała dane dla celów właściwego uwierzytelniania w ramach kontroli dostępu.

8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy spółka AC Marca przetwarza dane osobowe, które go dotyczą.

 

Użytkownik ma również prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do zażądania sprostowania nieprawidłowych danych i w stosownych przypadkach, prawo do zażądania usunięcia danych, jeśli między innymi, dane nie są już potrzebne dla celów, dla których zostały zgromadzone.

W określonych sytuacjach, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku zachowamy dane wyłączenie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W określonych sytuacjach i z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, użytkownik będzie miał prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Spółka AC Marca zaprzestanie przetwarzania danych z wyjątkiem sytuacji kiedy ma to miejsce na mocy ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Użytkownik może również skorzystać z prawa do przeniesienia danych, jak również wycofać wyrażone zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

 

Aby skorzystać z któregoś ze swoich praw, użytkownik powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych korporacyjnych, wysyłając e-mail na adres: dpo@acmarca.com.

 

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail używany do logowania się na koncie lub w portalu, którego dotyczy dane zgłoszenie.

9. Niepełnoletni użytkownicy

Spółka AC Marka nie ponosi odpowiedzialności w razie udostępnienia danych osobowych przez osoby niepełnoletnie za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, ponieważ formularze nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich.

 

Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich mogą skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, wysyłając pisemne i opatrzone podpisem żądanie do inspektora ochrony danych korporacyjnych, podając imię i nazwisko oraz numer PESEL i dokładne instrukcje w tej sprawie na następujący adres e-mail: dpo@acmarca.com.

 

Informujemy również, że użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych do hiszpańskiego Urzędu ochrony danych.

10. Zobowiązanie spółki AC Marca

Wszystkie dane gromadzone przez serwis internetowy są wymagane, ponieważ są niezbędne do świadczenia optymalnych usług na rzecz użytkownika. Jeśli użytkownik nie udostępni wszystkich danych, spółka AC Marca nie może zagwarantować, że informacje i świadczone usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika.

 

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Nie będziemy ograniczać praw użytkowników na mocy niniejsze Polityki prywatności bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 

Będziemy publikować wszystkie zmiany do niniejszej Polityki prywatności w tym serwisie internetowym, a jeśli zmiany te będą istotne, zapewnimy bardziej zauważalne powiadomienie (na przykład, wyślemy powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli zmiana będzie miała wpływ na określone usługi). Ponadto będziemy archiwizować poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności, aby umożliwić użytkownikowi do nich dostęp.